Festo állások - kezdőlap

Adatvédelmi tájékoztató

 
A FESTO-AM Gyártó Kft. (székhely: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 37., adószám: 10624957-2-44, cégjegyzék szám: Cg.01-09-160116) (továbbiakban: Adatkezelő) ezúton tájékoztatja a munkaerő-toborzási, kiválasztási tevékenységével kapcsolatos személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, jogai érvényesítésének lehetőségeiről.
 
Tevékenységünk során az általunk szükségszerűen elvégzett adatkezelés folyamán fokozott figyelmet fordítunk hozzánk eljuttatott személyes és különleges adatai védelmére. 
 
Adatkezelésnek minősül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, munkaadó számára történő továbbítása, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.
 
Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
 
Különleges adat a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, valamint az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.
 
  
Hozzájárulás az adatkezeléshez
 
Ön személyes adatainak kezeléséhez az országhatáron belüli vagy azon túl található harmadik fél részére történő továbbításához jelen nyilatkozat elfogadásával – amelyet a festo.hrfelho.hu weboldalra történő regisztrációval megtesz – kifejezetten hozzájárulását adja. 
 
Személyes adatot szerződéses partnereinknek az adatok rögzítése, tárolása, illetve a jelen tájékoztatóban rögzített adatkezelési célból továbbítunk, és az adatot átvevő partner az átadott személyes adatot kizárólag e cél érdekében és keretei között kezelheti.
 
Különleges adatot harmadik személy részére sem írásban, sem szóban nem továbbítunk és annak lehetőségét sem teremtjük meg, hogy harmadik személy a különleges adatokhoz bármiféle módon hozzáférjen.
 
  
Az adatkezelés célja
 
Az adatok kezelésére kizárólag abból a célból kerül sor, hogy a meghirdetett pozícióra való jelentkezése, önkéntes adatközlése alapján Önnek a meghirdetett pozícióval kapcsolatos kiválasztási eljárás és a jelölt felvételről való döntéshozatal során – szükség esetén szerződéses partnereink közreműködésével - az Ön foglalkoztatásának lehetőségét megvizsgáljuk, és az Ön foglalkoztatásáról döntést hozzunk, valamint az Ön jövőbeli foglalkoztatása, újabb állásajánlatokkal történő megkeresése érdekében adatbázisunkban adatait kezeljük. Adatait a megjelölt céloktól eltérő célra nem használjuk fel.
 
A személyes és különleges adatok gyűjtése, tárolása, valamint az adatkezelés céljához igazodó bármely egyéb adatkezelési tevékenység elvégzésére úgy kerül sor, hogy ahhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá.
 Az adatszolgáltatás önkéntes, melynek jogalapját az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – továbbiakban: Adatvédelmi Törvény - biztosítja. Adatai kezeléséhez Ön az adatainak elküldésével, illetve a festo.hrfelho.hu -ra történő regisztrációval hozzájárul.
 
 
Adatai biztonsága
 
Az Ön személyes és különleges adatai biztonsága érdekében társaságunk olyan technikai, valamint eljárási szabályokat alkalmaz, melyek megakadályozzák az ezen adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést, azok megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését.
 
Tájékoztatjuk, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az Adatkezelőt. Az Adatkezelő ilyen esetben a hatóságok részére – kizárólag akkor, ha a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak akkor és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
 
 
Az adatkezelésre jogosultak köre
 
Az Adatkezelő adatkezelésre feljogosított munkavállalói, valamint a vele szerződéses jogviszonyban álló, együttműködő partnerei. 
 
Az Adatkezelő az Ön adatainak védelme érdekében valamennyi adatkezelésre jogosultat a jelen tájékoztatóban, a jogszabályokban foglaltak betartására hív fel, valamint titoktartásra kötelez. 
 
 
Az adatkezelés időtartama
 
Az adatokat az adatbázisunkban mindaddig megőrizzük, kezeljük, amíg Ön nem kéri azok törlését biztosítva ezzel, hogy a jövőben Önt is értesíteni tudjuk egy az Ön tapasztalatainak, képzettségének megfelelő álláslehetőségről. 
Nálunk kezelt adatait Ön a "jelöltfiók törlése" funkcióval bármikor törölheti, ill. nálunk kezelt adatainak törlését Ön bármikor kezdeményezheti. Kérésének a kézhezvételét követő 3 munkanapon belül eleget teszünk.
 
Személyes adatai kezeléséről Ön bármikor tájékoztatást kérhet. Kérésére tájékoztatást adunk kezelt adatairól, arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás a festo@hrfelho.hu email címen kérhető.
 
A megadott adatok helyességért Ön felel. Személyes adatai helyesbítését azok megváltozása esetén bármikor kérheti. A valóságnak meg nem felelő adatokat kérésére helyesbítjük, a hiányos vagy téves adatot töröljük. A helyesbítésről és a törlésről külön értesítést erre vonatkozó kifejezett kérés esetén e-mailben, erre a célra pontosan megadott e-mail címre küldünk.
 
 
Jogérvényesítés
 
Személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.) fordulhat. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.
 
A tájékoztatást megértettem és tudomásul vettem, kijelentem, hogy adataimat önkéntesen adom meg, az adatkezeléshez kifejezetten hozzájárulok.
 
 
 

Festo-AM Kft.
www.hrfelho.hu