Festo állások - kezdőlap

Adatvédelmi tájékoztató

Tisztelt Pályázó!

Köszönjük érdeklődését a FESTO-AM Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság iránt.

Kérjük, olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat, amelynek célja annak biztosítása, hogy adatait a GDPR [1] és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően kezeljük.

Az alábbi adatkezelési tájékoztatónkkal kapcsolatosan kifejezetten felhívjuk a figyelmét arra, hogy az adatkezelés ellen Önt megilleti a tiltakozás joga (ld. 6.5. pont).

Tájékoztatjuk, hogy álláspályázata kapcsán cégünk, mint adatkezelő az Ön regisztrációja és pályázata során megadott, illetve a pályázati eljárás eredményeként előálló személyes adatait kezeli. Amennyiben Ön nem közvetlenül jelentkezik hozzánk (tehát pl. munkatársi ajánlási program keretében vagy munkaerő-közvetítőn keresztül), úgy tájékoztatjuk, hogy a kiválasztási eljárás során személyes adatait részben Öntől, részben más forrásból gyűjtjük.

Kérjük, hogy a kiválasztási eljárás során kizárólag saját, valós és a pályázat elbírálása szempontjából lényeges adatait adja meg! Kérjük, hogy a feltöltendő pályázati anyagában ne adjon meg különleges adatot (vagyis faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre, szakszervezeti tagságra utaló adatokat, genetikai adatokat, egészségügyi adatokat, valamint a szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó adatokat)!

Adatait a kiválasztási eljárás lezárásával automatikusan töröljük, kivéve, ha az elbírálás eredményeképpen Önnel munkaviszonyt létesítünk. Munkaviszony létesítése esetén a személyes adatai kezelését más célból és esetlegesen más jogalapon fogjuk kezelni, amelyről ez esetben újabb adatkezelési tájékoztatót bocsátunk rendelkezésére. Ha Ön hozzájárul, hogy személyes adatait abban az esetben is tároljuk, ha közöttünk munkaviszony nem jön létre, akkor pályázatát további 24 hónapig megőrizzük. Ebben az esetben az adatkezelés célja, hogy a későbbiekben egy jövőbeli újabb pályázatával kapcsolatban a FESTO-AM Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság az Ön korábbi adatait figyelembe vegye, vagy más pozícióra való alkalmassága esetén Önnel kapcsolatot létesítsen.

 

Adatkezelési Tájékoztató

a FESTO-AM Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság

kiválasztási (toborzási) eljárásáról

 

1. Adatkezelő és elérhetőségei

Az adatkezelő cégneve: FESTO-AM Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság ("Adatkezelő")

Székhelye, postacíme: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 37.

E-mail címe: festo_am@festo.com

Telefonszáma: +36 1 4365 302

Adatvédelmi kérdések, bejelentések: adatvedelem.hu@festo.com, kapcsolattartó: Lizák Tibor IT Vezető

 

2. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, és az adatok megőrzésének ideje

 

Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Megőrzési idő

a)                     

A pályázó [2] kapcsolattartási adatai

Azonosítás, kapcsolattartás

Az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a biztonságos, üzemszerű és prudens működésének biztosítása érdekében a legmegfelelőbb jelöltet választhassa ki

A kiválasztási eljárás lefolytatásának időtartama

Hozzájárulás (csak az adatoknak a kiválasztási eljárást követő tárolására vonatkozóan)

A pályázó hozzájárulása esetén ezt követően további 24 hónap

b)                     

A szakmai önéletrajzban a pályázó által megadott adatok, illetve a tanulmányra, képesítésre, végzettségre, szakmai múltra vonatkozó adatokat is

Az adott munkakör betöltéséhez szükséges képzettség, végzettség, szakmai tapasztalat meglétének felmérése

Az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a biztonságos, üzemszerű és prudens működésének biztosítása érdekében a legmegfelelőbb jelöltet választhassa ki

A kiválasztási eljárás lefolytatásának időtartama

Hozzájárulás (csak az adatoknak a kiválasztási eljárást követő tárolására vonatkozóan)

A pályázó hozzájárulása esetén ezt követően további 24 hónap

c)                     

A kiválasztási eljárás során, illetve a toborzási interjúk alatt a pályázó által megadott vagy a pályázó értékelésére vonatkozó adatok

A pályázó alkalmasságának értékelése a kiválasztási eljárásban.

Az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a biztonságos, üzemszerű és prudens működésének biztosítása érdekében a legmegfelelőbb jelöltet választhassa ki

A kiválasztási eljárás lefolytatásának időtartama

Hozzájárulás (csak az adatoknak a kiválasztási eljárást követő tárolására vonatkozóan)

A pályázó hozzájárulása esetén ezt követően további 24 hónap

d)                     

Személyiségtesztelési eljárás során a teszt eredménye

Személyiségtesztelés lefolytatása a pályázó alkalmasságának értékelése érdekében

Az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a biztonságos, üzemszerű és prudens működésének biztosítása érdekében a legmegfelelőbb jelöltet választhassa ki

A kiválasztási eljárás lefolytatásának időtartama

Hozzájárulás (csak az adatoknak a kiválasztási eljárást követő tárolására vonatkozóan)

A pályázó hozzájárulása esetén ezt követően további 24 hónap

e)                     

A munkaerő-közvetítő, ill. a kölcsönönbeadó vagy az iskolaszövetkezet által a fentieken kívül gyűjtött egyéb adatok, ideértve pl. a pályázó által megadott referencia adatokat is

Az adott munkakör betöltéséhez szükséges képzettség, végzettség, szakmai tapasztalat meglétének felmérése

Az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a biztonságos, üzemszerű és prudens működésének biztosítása érdekében a legmegfelelőbb jelöltet választhassa ki

A kiválasztási eljárás lefolytatásának időtartama

Hozzájárulás (csak az adatoknak a kiválasztási eljárást követő tárolására vonatkozóan)

A pályázó hozzájárulása esetén ezt követően további 24 hónap

 

Valamennyi fent említett személyes adatkör

Jogi igény érvényesítése

Az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy jogi igények érvényesítése esetén az adatok biztosítva legyenek

A kiválasztási eljárásból eredő igények érvényesítése esetén az igényérvényesítési idő végéig

A fenti adatkezelések kapcsán az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a pályázó az elbíráláshoz feltétlenül szükséges adatokat teljeskörűen nem adja meg, akkor az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye lehet a kiválasztási eljárásból való kizárás.

A fentiekben megadott megőrzési időket az Adatkezelő arra tekintettel határozta meg, hogy meghatározott adatok esetén a fenti táblázat utolsó elemének megfelelően a személyes adatok kapcsán jogi igényérvényesítés céljából is történhet adatkezelés, így ha a jogi igényérvényesítési idő hosszabb, mint az egyéb adatkezelési céllal érintett megőrzési idő lenne, az utóbbi került mindenhol feltüntetésre.

 

3. Személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái

Az Adatkezelő a személyes adatokat a jelen pontban megnevezett címzetten kívül más címzett számára nem továbbítja, kivéve, ha az adattovábbítás jogszabály, hatóság vagy bíróság rendelkezése folytán kötelező.

3.1. Adatfeldolgozó

hrfelho.hu Kft.

Randstad Hungary Kft.

3.2. Önálló adatkezelő

Iskolaszövetkezet

Munkaerő-közvetítő

Munkerő-kölcsönző

 

4.Különleges adatok kezelése

Az Adatkezelő különleges adatot a kiválasztás (toborzás) során nem kezel.

 

5. Más forrásból beszerzett érintetti adatok

Amennyiben a pályázó nem közvetlenül az Adatkezelőnél jelentkezik egy állásajánlatra (tehát pl. állásportálon keresztül, vagy munkaerő-közvetítőn keresztül, vagy munkaerő-kölcsönzés útján vagy iskolaszövetkezet útján), úgy az Adatkezelő egyes adatokat ezen forrásokból is gyűjthet.

Az adatok forrásának kategóriája:

Az érintett személyes adatok kategóriái

Adatkezelő munkavállalója (munkatársi ajánlási program keretében történt ajánlás esetén)

3. pont a)-c) pontjai szerinti adatkörök

Iskolaszövetkezet

3. pont a)-c) és e) pontjai szerinti adatkörök

Munkaerő-közvetítő

3. pont a)-e) pontjai szerinti adatkörök

Munkerő-kölcsönző

3. pont a)-c) és e) pontjai szerinti adatkörök

Online hirdetési és állásportál

3. pont a)-b) pontjai szerinti adatkörök

 

6. Érintetti jogok

A pályázó kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, egyes esetekben kérheti továbbá az adatok kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen és megilleti az adathordozhatóság joga. A pályázót megilleti továbbá az adathordozhatósághoz és a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog, valamint az egyedi ügyekben alkalmazott automatizált döntéshozatal esetén a döntés hatályával kapcsolatos választás, valamint az emberi beavatkozás kérésének joga.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés során a pályázó jogosult továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonására, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása az 1. és 2. pont szerinti elérhetőségen tehető meg.

6.1. A hozzáféréshez való jog

A pályázó bármikor jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezeli-e és miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akikkel az adatait közölték, vagy a forrást, ahonnan az adatot az Adatkezelő megkapta, a megőrzési időtartamot, az adatkezeléssel kapcsolatos bármely jogát, továbbá az automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra vonatkozó információkat, harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek való továbbítás esetén pedig az ezzel kapcsolatos garanciákra vonatkozó információkat. A hozzáférés joga gyakorlása során a pályázó arra is jogosult, hogy az adatok másolatát kérje, elektronikus úton benyújtott kérelem esetén - ellenkező pályázói kérés hiányában - az Adatkezelő a kért információkat elektronikusan (pdf formátumban) bocsátja rendelkezésre. Amennyiben a pályázó hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult a pályázó kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni. Abban az esetben, amennyiben a pályázó a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat, példányonként/oldalanként 200 Ft-ot számol fel.

6.2. A helyesbítéshez való jog

Az Adatkezelő a pályázóra vonatkozó személyes adatokat annak kérésére helyesbíti vagy kiegészíti. Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, az Adatkezelő felhívhatja a pályázó, hogy a pontosított adatot megfelelő módon - elsősorban okirattal - bizonyítsa az Adatkezelő számára. Amennyiben a jelen joggal pályázó személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adat helyesbítését követően haladéktalanul tájékoztatja ezeket a személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. A pályázót kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

6.3. A törléshez való jog ("az elfeledtetéshez való jog")

Amennyiben a pályázó valamely vagy az összes személyes adatának törlését kéri, az Adatkezelő az(oka)t indokolatlan késedelem nélkül törli, amennyiben:

 • az Adatkezelőnek az adott személyes adatra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • olyan adatkezelésről van szó, amely a pályázó hozzájárulásán alapult, de a hozzájárulást a pályázó visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • olyan adatkezelésről van szó, amely az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén alapult, de a pályázó tiltakozott az adatkezelés ellen, és - közvetlen üzletszerzés célú adatkezelés elleni tiltakozást kivéve - nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte, vagy
 • jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok törlése.

 

Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő a törlést követően haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. A pályázót kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről. Az Adatkezelő nem minden esetben köteles a személyes adatok törlésére, különösen pl. abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

6.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

A pályázó személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti az alábbi esetekben:

 • a pályázó vitatja a személyes adatok pontosságát - ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, de a pályázó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a pályázó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • a pályázó tiltakozott az adatkezelés ellen - ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a pályázó jogos indokaival szemben.

 

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével az Adatkezelő nem kezeli, illetve csak abban a körben kezeli, amihez a pályázó hozzájárult, illetve az Adatkezelő ilyen hozzájárulás hiányában is kezelheti azokat az adatokat, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekére tekintettel szükségesek. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a pályázót előzetesen tájékoztatja. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. A pályázót kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

6.5. A tiltakozáshoz való jog

Amennyiben a pályázóra vonatkozó adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke, a pályázó jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen. A tiltakozásnak az Adatkezelő nem köteles helyt adni, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy

 • az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a pályázó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy
 • az adatkezelés az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

 

6.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult kérni, hogy az Adatkezelő azokat a személyes adatait, amelyeket ő hozzájárulás alapján bocsátott az Adatkezelő rendelkezésére és az Adatkezelő automatizáltan (pl. számítógépes rendszerben) kezel, az érintett részére tagolt formátumban adja át, akár más adatkezelőnek való átadás céljából is, vagy hogy - amennyiben az technikailag megvalósítható - a kérésére közvetlenül egy másik, általa megjelölt adatkezelő részére továbbítsa. Az Adatkezelő ilyen kérések esetén a kért adatokat pdf fájlként bocsátja rendelkezésre. Abban az esetben, amennyiben az érintett adathordozhatósághoz való jogának gyakorlása hátrányosan érintené mások jogait és szabadságait, az Adatkezelő jogosult az érintett kérelmének teljesítését szükséges mértékben megtagadni. Az adathordozhatóság körében tett intézkedés nem jelenti az adatok törlését, csak akkor, ha egyidejűleg az érintett törlési kérelemmel is él, ennek hiányában tehát az adatokat az Adatkezelő mindaddig nyilvántartja, ameddig azok kezelésére céllal, illetve megfelelő jogalappal rendelkezik.

6.7. Panaszjog, jogorvoslathoz való jog

Ha a pályázó úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen a GDPR rendelkezéseit, jogában áll a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz panasszal fordulni. Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál ("NAIH") lehet panaszt benyújtani. A NAIH elérhetőségei:
 • Honlap: http://naih.hu/
 • Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36-1-391-1400
 • Fax: +36-1-391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

A pályázó - panasztételi jogától függetlenül - fenti jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. A pályázó jogosult bírósághoz fordulni a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben is. A pályázó jogosult továbbá bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal vagy három hónapon belül nem tájékoztatja a pályázót a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

 

7. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Az Adatkezelőnek a pályázókra vonatkozó adatkezelése során automatizált döntéshozatal, profilalkotás nem történik.

 

8. Egyéb érintettek tájékoztatása

Az Adatkezelő a pályázót vagy a munkatársi ajánlási programban részt vevő munkavállalót az általa megadott harmadik személyek személyes adatai kapcsán ellenkező bizonyításáig a harmadik személyek képviselőjének tekinti. Erre tekintettel az Adatkezelő a látogató által megjelölt harmadik személynek a személyes adatai kezeléséről az érintett harmadik személyt a látogatón, mint képviselőn keresztül, a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint tájékoztatja.

 

9. Az érintett kérelmének megválaszolására nyitva álló határidő

Az Adatkezelő gondoskodik róla, hogy amennyiben a jelen adatkezeléssel kapcsolatban az érintettek bármely jogukat gyakorolják és ezzel kapcsolatban az Adatkezelőt megkeresik, az Adatkezelő az ilyen kérelmekre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszol, ide nem értve a hozzájárulás visszavonásának esetét, amikor haladéktalanul intézkedik a hozzájárulás alapján kezelt adatok törléséről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, az előző bekezdésben foglalt határidő további két hónappal meghosszabbítható. Ilyen esetben az Adatkezelő a határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni.

 

 


 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 
 

 

 


Festo-AM Kft.
www.hrfelho.hu